One SpaceOne Place

Discover Ayuria Place, the urban placemaking neighbourhood introducing a new way of life to the community. Where people come together and enjoy leisurely moments of socialising, dining and more.

Breathing new life into its surroundings, Ayuria Place is set to increase the appeal of Alamesra as the place where everyone wants to be.

Place

Where the
community bonds
Relax, gather
and connect

From purposeful planning to meticulous design, this is a place thoughtfully built to meet the needs of everyone in the community.

·
·
·

Space

Peace of mind
Comfortable
balance

Experience the space that offers exciting opportunities for personal and family growth. With parks, residences, and community areas aplenty, you'll discover that there is always an ideal space for the Ayuria Place community.

·
·
·

Pace

Cool and
contemporary
Energy of
the community

Step into this trendy scene of curated spaces and well-designed facilities. Setting the tone for a fast-paced lifestyle, where you can feel the energetic pulse of a thriving community.

·
·
·

Location Map

Revitalising The Vicinity of Alamesra

Education
Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology
200m
Multimedia College
850m
Cosmopoint College Kota Kinabalu
1.1km
Kolej Eastern
1.5km
University Malaysia Sabah (UMS)
2.4km
Kolej Kemahiran Ascot (Ascot Academy)
5.4km
MAHSA College Sabah Campus
5.7km
North Borneo University College
5.7km
Yayasan Sabah College
6.2km
Government Departments
Jabatan Imigresen
4.5km
Ministry of Foreign Affairs
4.5km
Federal Government Sabah
4.5km
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
4.6km
Jabatan Kastam
4.6km
Yayasan Sabah
5.8km
Ministry of Local Government and Housing
6.1km
Dewan Bahasa & Pustaka
6.1km
Healthcare
Kingfisher Health Clinic
5.8km
Sabah Women and Children Hospital
5.9km
Pusat Rawatan Warga
6.8km
Likas Health Clinic
7.4km
Hospital University Malaysia Sabah
7.6km
Smart Hospital UMS
7.9km
Entertainment
ABC Superstore
1.3km
1 Borneo Mall
1.5km
Bataras Superstore Kingfisher
5.9km
Suria Sabah Shopping Mall
10.5km
Imago Shopping Mall
15km
Public Transport
Alamesra Bus Station
2km
Bus Stop KPKS
3.9km
Bus stop UMS Kingfisher 1
5.2km
Banks
Hong Leong Bank
850m
MBSB Bank
1.7km
Maybank
15.1km
Bank Islam
16.4km
Bank Muamalat
16.7km
Airport
Kota Kinabalu International Airport
20.8km
 

Contact Us

Register Your Interest With Us Today

Start A Conversation

Hi! Want to find out more? • DATA PERIBADI & INFORMASI NOTIS MENURUT AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 (“NOTIS”)

  Notis ini dikeluarkan kepada semua segera dan/atau pelanggan, pembekal dan pekerja menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA 2010”), yang mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial, terpakai kepada KTI Development Sdn Bhd (“K.T.I.D” atau “kami”) sebagai pengguna data. Untuk tujuan notis ini, syarat yang digunakan di sini hendaklah mempunyai makna yang dinisbatkan kepada mereka dalam Akta.

  1. Notis ini bertujuan untuk memaklumkan anda bahawa kami akan memproseskan data peribadi anda.

  2. Data Peribadi tersebut mungkin tertakluk kepada undang-undang perlindungan data, privasi dan undang-undang lain dan mungkin termasuk nama, nombor kad pengenalan, nombor pasport, alamat, butiran hubungan, butiran kelahiran, jantina, status perkahwinan, asal kaum atau etnik, salinan dan informasi lain yang berkaitan butiran pengenalan, resume, sejarah pendidikan, sejarah pekerjaan, butiran untuk rujukan dan hasil pemeriksaan pekerjaan (termasuk latar belakang, permeriksaan kredit dan pemeriksaan rujukan), kesihatan fizikal atau mental atau keadaan perubatan, tindakan melakukan jenayah atau dakwaan melakukan apa-apa kesalahan atau didakwa didakwa telah dilakukan termasuk salah laku masa lalu, pelupusan prosiding sedemikian atau hukuman dari mahkamah dan maklumat yang ditangkap pada sistem sekuriti (termasuk suara, video, Sistem Televisyen Litar Tertutup (CCTV) dan rakaman sekuriti), dan maklumat-maklumat lain yang dianggap perlu dan dibenarkan oleh perundangan-perundangan yang berkaitan. Anda juga mungkin dikehendaki memberikan kami butiran kewangan dan butiran sekuriti sosial anda, butiran peribadi dan kewangan saudara-saudari anda, butiran hubungan kecemasan anda dan butiran jawatan pengarah atau pegangan saham.

  3. Kami akan memproses data peribadi yang dinyatakan di atas, termasuk sebarang maklumatmaklumat tambahan yang diberikan oleh anda kepada kami kemudiannya untuk tujuan-tujuan berikut: –
  3.1 Pengurusan keperluan perhubungan pelanggan atau pengguna untuk membantu kami berkomunikasi dengan anda berhubungan dengan sifat perniagaan kami. Ia termasuk proses perniagaan, pengumuman perkhidmatan dan/atau produk, pengurusan keperluan perhubungan pelanggan, perhubungan pemasaran untuk pelancaran produk baru, dan promosi produk terkini dan acara-acara aktiviti;
  3.2 Penyampaian pelbagai cara komunikasi pada masa kini atau di masa hadapan untuk notis kami, perkhidmatan kami atau produk kami, termasuk pemasaran perkhidmatan atau produk kepada anda;
  3.3 Membolehkan kami untuk menghantar informasi melalui e-mel, cara telekomunikasi yang sedia ada (sama ada panggilan telefon, pesanan teks, faks, aplikasi sembang social dan lain lain) atau komunikasi media sosial berkenaan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan, oleh pihak ketiga yang dilantik oleh kami. Sehubungan itu, kami akan memastikan pengawalan dan keselamatan Data Peribadi anda sebaik mungkin;
  3.4 Menjalankan aktiviti pemasaran dan pemprofilan pelanggan seperti yang diperlukan, berkaitan dengan perkhidmatan dan produk daripada kami;
  3.5 Penilaian kredit, kewangan dan penyiasatan latar belakang seolah-olah dan apabila ia difikirkan perlu;
  3.6 Sebagai cara komunikasi daripada kami kepada anda untuk melakukan transaksi yang perlu, perjanjian dan/atau kontrak berkenaan produk yang ditawarkan;
  3.7 Penyediaan dan pelaksanaan semua dokumen dan perjanjian dan/atau kontrak yang berkaitan dengan projek, produk dan/atau perkhidmatan daripada kami dengan anda;
  3.8 Pemilikan kosong, penyerahan kunci, pengurusan harta atau estet, perkhidmatan penjagaan pelanggan dan/atau kerja-kerja membaik pulih dan rektifikasi kerosakan;
  3.9 Sebarang urus niaga komersil berikutnya berkaitan dengan mana-mana projek, produk dan/atau perkhidmatan;
  3.10 pengunaan penyimpanan rekod dalaman kami;
  3.11 memantau pematuhan peraturan dan peraturan kami dan pematuhan kepada Garis Panduan Tingkah Laku Perniagaan kami;
  3.12 mematuhi pematuhan dan pendedahan keperluan dengan mana-mana dan kesemua jabatan kerajaan dan/atau agensi kerajaan dan/atau badan kawal selia dan/atau berkanun (cth. Lembaga Hasil Dalam Negeri, Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Pertubuhan Keselamatan Sosial and Bank Negara Malaysia); dan
  3.13 sebarang tujuan lain yang berkaitan dengannya.

  4. Kegagalan untuk membekalkan data peribadi tersebut akan mengakibatkan KTI LANDMARK BERHAD dan subsidiarinya serta kumpulan syarikat-syarikatnya tidak dapat menyampaikan kepada pelanggan-pelanggan kami dengan notis, perkhidmatan dan/atau produk, pelancaran, pemasaran dan aktiviti-aktiviti dan acara-acara promosi, termasuk aktiviti-aktiviti terkini dan pengumuman akan datang, yang dianggap perlu. Ia juga akan menyebabkan kebolehan pihakpihak yang terlibat untuk memasuki transaksi/penyusunan.

  5. Data peribadi anda yang diperoleh oleh akan dirahsiakan oleh kami, tetapikami mungkin akan memerikan data tersebut kepada pihak berikut, di dalam atau di luar negara di mana kami ditubuhkan, untuk tujuan seperti yang dinyatakan dalam perenggan 3 di atas (pihak berikut juga akan kemudiannya memproses, memindahkan dan mendedahkan data sedemikian untuk tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 3): –
  5.1 K.T.I.D, mana-mana syarikat berkaitan atau anak syarikat kepada KTI Landmark Berhad dan/atau anak syarikatnya, pada masa kini atau yang akan ditubuhkan di masa hadapan;
  5.2 mana-mana vendor, ejen, kontraktor, subkontraktor, pembekal perkhidmatan, mana-mana penasihat profesional atau pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan atau produk yang berkaitan berkenaan perniagaan kami;
  5.3 sesiapa orang lain di bawah kewajipan kerahsiaan kepada K.T.I.D yang telah berjanji untuk merahsiakan data tersebut;
  5.4 juruaudit, konsultant, akauntan, peguam kami atau mana-mana penasihat kewangan atau professional, yang dianggap perlu untuk keperluan perniagaan kami;
  5.5 agensi kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industry; dan
  5.6 Sesiapa orang yang berkaitan dengan K.T.I.D adalah di bawah kewajipan untuk membuat pendedahan diri di bawah keperluan undang-undang yang menjilid pada K.T.I.D atau di bawah dan tujuan mana-mana peraturan yang diterbitkan oleh pihak berkuasa atau pihak berkuasa lain yang dijangka mematuhi oleh K.T.I.D.

  6. Kami akan memproses data peribadi anda dengan langkah-langkah keselamatan, di dalam kebolehan kami yang sebaiknya. Kami berusaha, di mana dianggap perlu, untuk melaksanakan pentadbiran dan langkah-langkah keselamatan, sistem dan prosedur selaras dengan undangundang dan peraturan-peraturan yang terpakai untuk menghalang pemprosesan Data Peribadi anda yang tidak dibenarkan atau tidak sah dan kehilangan atau kemusnahan, atau kerosakan, pada Data Peribadi anda.

  7. Sekiranya kami menganggap perlu atau sesuai untuk tujuan penyimpanan informasi atau pemprosesan atau penyediaan mana-mana perkhidmatan atau produk kepada anda, kami boleh memindahkan Informasi Peribadi anda kepada pihak ketiga pihak perkhidmatan atau penyedia perkhidmatan yang dilantik di dalam atau di luar negara di mana kami ditubuhkan, dalam keadaan kerahsiaan dan tahap pelindung keselamatan dan langkah-langkah keselamatan yang serupa, tanpa notis.

  8. Kamu mempunyai hak untuk meminta akses kepada dan pembetulan informasi anda yang disimpan oleh kami, dan dalam hal ini, anda boleh, melalui permintaan bertulis kepada kami, untuk melakukan permintaan di atas: –
  8.1 untuk menyemak jika kami menyimpan atau menggunakan Informasi Peribadi anda dan meminta akses kepada informasi tersebut;
  8.2 untuk meminta kami membetulkan sebarang Informasi Peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau ketinggalan zaman;
  8.3 untuk memaklumkan kepada kami di masa hadapan berkenaan bantahan anda untuk menggunakan Informasi Peribadi anda untuk tujuan pemasaran, di mana kami tidak akan menggunakan Informasi Peribadi anda untuk tujuan tersebut (selepas notis); dan
  8.4 meminta untuk menarik balik, dengan sepenuhnya atau sebahagiannya, kebenaran yang diberikan oleh anda sebelum ini kepada kami, dalam setiap keadaan tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang yang terpakai, syarat-syarat kontrak, dan tempoh masa yang munasabah.

  9. Anda boleh dengan menghubungi kami di butiran perhubungan berikut pada masa ini untuk mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan/atau untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau membuat sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan dengan data peribadi anda –
  KTI LANDMARK BERHAD
  CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
  Lot 221 & 222, Taman Nelly 9, Phase 4 Shoplot,
  Lorong Nelly Plaza, Jalan Nountun, Kolombong,
  88844 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
  CONTACT NO.: 088-430088, 088-431366
  FAX NO.: 088-439671

  10. Menurut Akta PDPA, kami mungkin enggan mengikuti permintaan anda untuk akses atau pembetulan kepada data peribadi anda dan jika kami enggan mengikuti permintaan tersebut, kami akan memberitahu anda tentang keengganan tersebut dan sebab penolakan kami.

  11. Kami berhak untuk membetulkan Notis ini pada bila-bila masa dan akan memastikan bahawa notis tentang pembetulan tersebut akan dihantarkan kepada anda melalui pelbagai kaedah penyampaian yang kami pertimbangkan sesuai dan sewajarnya.

  12. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang diberikan oleh anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan sentiasa memastikan bahawa data peribadi yang diberikan adalah informasi yang terkini.

  13. Jika anda memberikan kami data peribadi atau maklumat tentang orang lain, anda hendaklah mengesahkan bahawa dia telah melantik anda untuk bertindak baginya untuk membenarkan peprosessan data peribadinya dan baginya menerima sebarang data notis perlindungan pihak tersebut.

  14. Sebarang data peribadi yang diberikan oleh anda akan disimpan oleh K.T.I.D, selagi perlu untuk pengabulan tujuan yang dinyatakan dalam Notis ini atau seperti yang diperlukan untuk memuaskan sebarang keperluan undang-undang, kawal selia dan/atau perakaunan

  15. Menurut s7(3) Akta PDPA, Notis ini dikeluarkan dalam bahasa Kebangsaan dan bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan atau ketidakselarasan, versi bahasa Inggeris akan mengatasi versi bahasa Kebangsaan.

  16. Kegagalan untuk bersetuju dengan perkara di atas akan mengakibatkan ketidakupayaan kami untuk melaksanakan kewajipan kami kepada anda atau keupayaan anda untuk menikmati apaapa faedah dengan kami.

  PENGAKUAN

  Dengan mengklik pada kotak semak, saya dengan ini mengaku dengan nyata bahawa saya telah membaca, memahami dan secara sukarela dan tanpa syarat bersetuju dengan terma dan syarat yang ditetapkan dalam Notis ini menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan dengan ini bersetuju untuk memproses Data Peribadi saya mengikut cara yang diterangkan dalam Notis ini.

 • Data peribadi (iaitu maklumat yang mengenalpasti anda sebagai seorang individu, seperti nama, alamat pos, alamat emel, nombor telefon) atau maklumat selainnya (secara kolektif, “Data Peribadi”) yang diberikan dalam borang pendaftaran atau borang lain yang berkenaan melayakkan anda untuk menerima maklumat dari KTI DEVELOPMENT SDN BHD berkaitan mengenai tawaran – tawaran istimewa, aktiviti – aktiviti akan datang dan promosi – promosi (secara kolektif, “Maklumat”) yang ditawarkan.

  Dengan mengemukakan butiran – butiran anda, anda dengan ini bersetuju terhadap pengumpulan, pegangan dan pemprosesan Data Peribadi seperti yang didefinisikan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan juga bersetuju untuk dihubungi berkenaan dengan Maklumat (seperti definisi di atas), melainkan jika anda menyatakan bantahan anda dengan menghubungi kami.

  Notis Privasi

  Kami menghormati privasi anda dan mengikuti garis panduan yang ketat bagi melindungi dan menjaga Data Peribadi anda. Data Peribadi yang diberikan akan digunakan untuk meningkatkan kualiti produk – produk dan servis – servis kami, lebih memahami keperluan anda, dan memaklumkan kepada anda tentang tawaran – tawaran istimewa, aktiviti – aktiviti akan datang dan promosi – promosi.

  Anda boleh membetulkan, mengemukakan pertanyaan, membuat aduan, bantahan atau menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda dengan menghubungi kami di talian +6088 430 088.

 • The personal data (i.e., information that identifies you as an individual, such as your name, postal address, email address, and telephone number) or other information (collectively “Personal Data”) provided by you in the registration form or any other such form, will entitle you to receive information from any company within the KTI DEVELOPMENT SDN BHD about any special offers, upcoming events and promotions (collectively “Information”) that may be offered.

  By submitting your details, you consent to the collection, holding, and processing of Personal Data as defined under the Personal Data Protection Act 2010 and to being contacted with Information, unless you indicate your objection by contacting us.

  Privacy Notice

  We respect your privacy and follow strict guidelines for protecting and maintaining your Personal Data. The Personal Data provided may be used to improve our products and services, better understand your needs, and update you with our special offers, upcoming events and promotions.

  You may correct, make inquiries, submit complaints, object or limit the processing of your Personal Data, by contacting us at +6088 430 088.

 • NOTICE PURSUANT TO THE PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010 (“Notice”)

  This Notice is issued to all immediate and/or prospective customer(s), supplier(s) and employee(s) pursuant to the Personal Data Protection Act 2010 (hereinafter referred to as the “Act”), which regulates the processing of personal data in commercial transactions, applies to KTI Development Sdn Bhd (hereinafter referred to as “K.T.I.D”, “the Company”, “our”, “us” or “we”) as a data user. For the purpose of this notice, terms used herein shall have the meanings ascribed to them in the Act.

  1. This notice serves to inform you that we may process your personal data.

  2. Such Personal Data may be subject to applicable data protection, privacy and other similar laws and may include name, identity card number, passport number, address, contact details, details of birth, gender, marital status, racial or ethnic origin, copies and other details of identification documents, resume, education background, employment history, referees and results of employment checks (including background, credit and reference checks), physical or mental health or medical condition(s), commission or alleged commission of any offence or proceedings for any offence committed or alleged to have been committed including past misconduct, the disposal of such proceedings or the sentence of any court in such proceedings and information captured on security systems (including voice, video, Closed Circuit Television (CCTV) and security recordings), and any other information deemed necessary and permitted by applicable law. You may also be required to provide us with your personal financial and social security details, your relatives’ personal and financial details, your emergency contact details and details of directorship or shareholding.

  3. We may process the abovementioned personal data, including any additional data you may subsequently provide to us, for the following purposes: –
  3.1 Customer relationship management needs to assist our communication with you in connection with our business nature, including but not limited to necessary business process, announcement of services and/or products, marketing communication for future products’ launches, and current product promotional and event activities;
  3.2 Present or future delivery of various communication tools for our notices, services or products, inclusive of marketing related notices, services or products to you;
  3.3 Enable us to send you information by way of e-mail, available telecommunication means (be it telephone calls, text messages, fax, social chat application and others) or social media communication means about our products and services offered, by our appointed third parties. In view of this, we will maintain control and safety over your Personal data at our best efforts;
  3.4 To perform related marketing and customer profiling activities as deemed necessary, in connection with our services and related products;
  3.5 Credit assessments, financial and background investigation as and when deemed necessary;
  3.6 As a way of communication from us to you to perform necessary transaction, agreement and/or contract in relation to the products offered;
  3.7 Preparation and execution of all necessary documents and agreements and/or contracts for our project(s), product(s) and/or services with you;
  3.8 Vacant possession, keys handover, property or estate management, customer care and/or defect rectification works;
  3.9 Any subsequent commercial transactions in relation to any project(s), product(s) and/or services;
  3.10 Our internal record keeping use;
  3.11 Monitoring compliance with our internal rules and policies and adherence to our Business Conduct Guidelines;
  3.12 Complying with the compliance and disclosure requirements of any and all governmental and/or quasi-governmental departments and/or agencies, regulatory and/or statutory bodies (e.g. Inland Revenue Board, the Employees’ Provident Fund Board, the Social Security Organization and Bank Negara Malaysia); and
  3.13 any other purposes relating thereto.

  4. The failure to supply such personal data may result in us being unable to reach out to you with the notices, services and/or products, launches, marketing & promotional activities and events, inclusive of current and future announcement and activities, deemed necessary. It may also affect the ability of the parties involved to enter into the necessary transactions/arrangements.

  5. Data held by us relating to the customer(s) will be kept confidential but we may provide such data to the following parties, whether within or outside Malaysia, for the purposes as set out in paragraph 3 above (which parties may also subsequently process, transfer and disclose such data for the purposes set out in paragraph 3):-
  5.1 K.T.I.D, any related companies and subsidiaries of KTI LANDMARK BERHAD and its Group of Companies, at present or future establishment;
  5.2 any vendor, agent, contractor, subcontractor, service provider, any professional adviser or third party who provides related services or products in connection with our business;
  5.3 any other person under a duty of confidentiality to K.T.I.D which has undertaken to keep such data confidential;
  5.4 our consultants, accountants, lawyers or other financial or professional advisers, deemed necessary for their business nature;
  5.5 government agencies, statutory authorities and industry regulator; and
  5.6 any person to whom K.T.I.D is under an obligation to make disclosure under the requirements of any law binding on K.T.I.D or under and the purposes of any guidelines or regulations
  issued by regulatory or other authorities with which K.T.I.D are expected to comply.

  6. We shall process your data with necessary safety measures, to the best of our abilities. We endeavor, where deemed necessary, to implement the appropriate administrative and safety measures, systems and procedures in accordance with the applicable laws and regulations to prevent the unauthorized or unlawful processing of your personal data and the accidental loss or destruction of, or damage to, your personal data.

  7. Whenever we deem necessary or appropriate for the purposes of data storage or processing or providing any service or product to you, we may transfer your personal data to appointed third party service or product providers within or outside the country in which we are established, under conditions of confidentiality and similar levels of safety measures, without notice.

  8. You have the right to request access to and amendment of your data held by us and in this respect, you may, by way of writing in to us, to perform the aforementioned request: –
  8.1 To check if we hold or use your personal data and request access to such data;
  8.2 to request that we amend any of your Personal data that is inaccurate, incomplete or out-of-date;
  8.3 to inform us in future of your objection to the use of your Personal data for marketing purposes whereupon we will not use your Personal data for these purposes (after the notice); and
  8.4 to request to withdraw, in full or in part, your consent given previously to us, in each case subject to any applicable legal restrictions, contractual conditions and a reasonable time period.

  9. You may access and request for correction of your personal data and/or to limit the processing of your personal data, or make any enquiries or complaints in respect of your personal data, by contacting us at our office address, presently at:-
  KTI LANDMARK BERHAD
  CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
  Lot 221 & 222, Taman Nelly 9, Phase 4 Shoplot, Lorong Nelly Plaza, Jalan Nountun, Kolombong, 88844 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
  Contact No. : 088-430088, 088-431366
  Fax No. : 088-439671

  10. Pursuant to the Act, we may refuse to comply with your request for access or correction to your personal data and if we refuse to comply with such request, we will inform you of such refusal and the reason for our refusal.

  11. We reserve the right to amend this Notice at any time and will ensure that a notice of such amendments will be made available to you through various delivery methods that we view appropriate and suitable.

  12. You are responsible for ensuring that the personal data you provided is accurate, complete and not misleading and that such personal data is kept up to date.

  13. If you give us personal data or information about another person, you must confirm that he/she has appointed you to act for him/her, to consent to the processing of his/her personal data and to receive on his/her behalf any data protection notices.

  14. Any personal data supplied by you will be retained by K.T.I Group, as long as necessary for the fulfilment of the purposes set out in this Notice or as is required to satisfy any legal, regulatory and/or accounting requirements.

  15. Pursuant to s7(3) of the Act, this Policy is issued in both National and English language. In the event of any inconsistency, the English version shall prevail over the national version.

  16. Failure to consent to the above may result in our inability to perform our obligations to you or your ability to enjoy any benefit(s) with us.

  ACKNOWLEDGEMENT

  By clicking the checkbox, I hereby expressly declare that I have read, understood, voluntarily and unconditionally agreed to the terms and conditions stipulated in this Notice pursuant to the Personal Data Protection Act 2010 and hereby consent to the processing of my Personal Data in the manner described in this Notice.